Anmelden
Location Events Event-Karte
Datum:
29. Oktober 2023
Eintritt:
Zeit:
13:00
Info:
Çok de?il, 75 y?l önce Almanya'da soyk?r?ma u?rayanlar Almanca biliyordu, Alman isimleri dahi kullan?yorlard?; bilim ve ekonomide
çok ba?ar?l?lard?. Buna ra?men hemen hemen hepsi ÖLDÜRÜLDÜ.
Hayatta kalanlar?n bir ço?uda k?s?rla?t?r?ld?.

BÜTÜN BUNLAR 75 YIL ÖNCE OLDU, UNUTMA!
?imdi de entegrasyon/uyum ad? alt?nda beyinlerimiz öldürülüyor. Geçmi?imizle ba? kuran hayat damarlar? yok ediliyor. BUNA ?Z?N VERME!

ARAMIZA SEN DE KATIL, ÇEVRENDEK?LERE KATILMAYI TE?V?K ET.
ÇOCUKLARIMIZA ve GELECE??M?ZE SAH?P ÇIKALIM!

Bir ki?iden ne olur deme: Birler çok olur; birlik olur, güç olur!

HAYD?, SEN DE KATIL!
---------^-------^---------
Ailesinden al?nan Müslüman çocuklar büyük ço?unlukla Hristiyan bir bak?c? ailenin yan?na veriliyor. Bu ailelerin yan?nda kalan çocuklar tamamen farkl? bir ortamda büyütülmekte ve kendi din, kültür ve dillerini ö?renememektedirler.
Himayeye al?nan çocuklarla anne babalar? ço?unlukla Gençlik Dairelerinde görü?türülmekte ve bu görü?melerde Almancadan ba?ka bir dil kullan?lmas? yasaklanmaktad?r.
Anne babalar?n himayeye al?nan çocuklar?n? ziyareti esnas?nda çocuklar?yla kendi dillerinde diyaloga geçmelerinin Gençlik Daireleri taraf?ndan kay?ts?z ?arts?z kabul edilmesi sa?lanmal?d?r.

Kendi anadillerini hiç konu?mayan ve ailesiyle s?n?rl? olarak do?al olmayan ?artlarda görü?türülen çocuklar zamanla kültürlerine ve dillerine kar?? yabanc?la?maktad?r.
Müslüman ve Türk aileleri bak?c? aile olmak istediklerinde onlar?n Almancaya ve Alman kültürüne yeterli olmad?klar?n? ve bu sebepten dolay? Alman bir çocu?un Müslüman bir bak?c? aileye verilmesini reddetmektedir. Ancak bu de?erlendirme Müslüman ve Türk çocuklar? için geçerli olmad??? gibi bak?c? aile belgesine ihtiyaç duymaks?z?n çocuklara bak?c? olma hakk?n? çocuklar? talep eden 3. dereceye kadar olan akraba taleplerini de dikkate almamaktad?r. Ana dilleri konu?turulmayan, kendi dînî ve millî de?erlerini, günlerini bilmeyen, aile ve kültür çevresinden uzak tutulan, sünnet ettirilmeyen, kiliseye götürülen ve art?k ba?ka kültüre ait oldu?u gerekçesiyle ailelerine geri verilmeyen çocuklar?n temel haklar?n?n elinden al?n?yor...

SEN, EVET SEN! SESS?Z M? KALACAKSIN, K?MSES?ZLER?N SES? M? OLACAKSIN?

Aram?za sen de kat?l!

Quelle: facebook.com
Fotoportal: [Verbinden]
Kein Protal eingetragen [Jetzt Verbinden]
Event Eintragen
* Diese Veranstaltung wurde nicht geprüft.
Die Angaben zur Veranstaltung sind zu 67.5 % richtig.

Sind die Angaben zur Veranstaltung alle richtig?

Helfen Sie mit einem klick Veranstaltungensinformationen zu verbessern.
Teilen: Facebook Share
Karte:
Werbung:
Adresse:

Tanzhaus A9


Industriestraße 8
85101 Lenting
Quelle: Event auf Facebook | Seite melden

Hotel

Restaurant

Bar&Club

Cafe, Bistro, Restaurant, Künstlerkneipe, Seniorencafe, Musikkneipe

club

Haus Verwaltung

Cafe

GmbH

Lounge

Bar&Club